กรุณาเลือกเอกสารที่นักศึกษาต้องการ

๑. คู่มือนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒. แผนปฏิบัติงาน และกำหนดการฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๓. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพทั้ง ๓ ด้าน สำหรับนักศึกษาที่ทำงาน
๔. แบบฟอร์มประวัตินักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕. ตัวอย่าง รายงานการฝึกงาน ระดับ ปวช.
๖. ตัวอย่าง รายงานการฝึกงาน ระดับ ปวส.

๗. ไลน์กลุ่มฝึกงาน ๖๓

หมายเหตุ หากคลิกที่เอกสารที่ต้องการแล้ว ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้
ให้คลิกซ้ายที่เอกสารเลือก Save link As หรือ Save Target As

กลับสู่หน้าหลัก