กรุณาเลือกเอกสารที่นักศึกษาต้องการ

๑. คู่มือนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒. แผนปฏิบัติงาน และกำหนดการฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๓. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพทั้ง ๓ ด้าน สำหรับนักศึกษาที่ทำงาน <<NEW>>
๔. แบบฟอร์มประวัตินักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ <<NEW>>
๕. ตัวอย่าง รายงานการฝึกงาน ระดับ ปวช.
๖. ตัวอย่าง รายงานการฝึกงาน ระดับ ปวส.
๗. ตัวอย่าง รายงานการปฎิบัติงาน ระดับ ปวส.
๘. ตัวอย่าง หนังสือรับรองการทำงาน <<NEW>>
๙. คำร้องฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ <<NEW>>
หมายเหตุ หากคลิกที่เอกสารที่ต้องการแล้ว ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้
ให้คลิกซ้ายที่เอกสารเลือก Save link As หรือ Save Target As

กลับสู่หน้าหลัก