กรุณาเลือกเอกสารที่นักศึกษาต้องการ

๑. คู่มือนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒. แผนปฏิบัติงาน และกำหนดการฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพทั้ง ๓ ด้าน สำหรับนักศึกษาที่ทำงาน
๔. แบบฟอร์มประวัตินักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
๕. ตัวอย่าง รายงานการฝึกงาน ระดับ ปวช.
๖. ตัวอย่าง รายงานการฝึกงาน ระดับ ปวส.
๗. ตัวอย่าง รายงานการปฏิบัติงาน ระดับ ปวส. (ที่ทำงานแล้ว)
หมายเหตุ หากคลิกที่เอกสารที่ต้องการแล้ว ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้
ให้คลิกซ้ายที่เอกสารเลือก Save link As หรือ Save Target As

กลับสู่หน้าหลัก